Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

Θεσπίζεται η δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας υπαγωγής του συνόλου των Υπουργείων, καθώς και των υπολοίπων Φορέων του Δημοσίου, όπως των Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των ΟΤΑ α' και β΄βαθμού, στο σσυτημα έκδοσης διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ως ανώτατο χρονικό όριο τίθεται η 30η Ιουνίου 2019.

Νόμος  4583/2018 (ΦΕΚ 212Α/18-12-2018) "Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις."

Άρθρο 88: Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να υπερβεί την 30ή Ιουνίου 2019.»

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη