Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

Έως την 31η Δεκεμβρίου θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη ισχύ το σύστημα έκδοσης διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας, για το σύνολο των Υπουργείων και των υπόλοιπων φορέων του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος, πράξεις και αποφάσεις που εκδίδονται κατά παράβαση των νέων διατάξεων δεν θα εκτελούνται.

Ενόψει των δυσχερειών στην εφαρμογή του συστήματος, με το άρθρο 47 του πρόσφατου Νόμου 4508/2017 (ημ/νία έναρξης ισχύος 22/12/2017), αποφασίστηκε η θέσπιση δυνατότητας παράτασης της ημερομηνίας υπαγωγής του συνόλου των Υπουργείων, καθώς και των υπόλοιπων φορέων του Δημοσίου, όπως των Ν.Π.Δ.Δ., των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, στο σύστημα έκδοσης διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων αποκλειστικά μέσω ΤΠΕ, με ανώτατο χρονικό όριο την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Όπως προβλέπεται στη νέα διάταξη, με κοινή υπουργική απόφαση, θεσμοθετείται η δυνατότητα σταδιακής έναρξης λειτουργίας, με αποκλειστική χρήση Τ.Π.Ε., του κάθε φορέα του Δημοσίου Τομέα, και με ανώτατο χρονικό όριο την ανωτέρω ημερομηνία για όλους.

 

Άρθρο 47 - Νόμος 4508/2017

Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (Α΄138), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για τα Υπουργεία και τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2018.».

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη