Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/2016)
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 24. Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα


Το άρθρο 12 του ν. 3979/2011 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του Δηµοσίου, όπως η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση προς ενέργεια εισερχοµένων εγγράφων, η εσωτερική διακίνηση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), µε χρήση εγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπογραφής και εγκεκριµένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού δύναται να οριστούν εξαιρέσεις από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα µεριµνά για την προσαρµογή των επιχειρησιακών διαδικασιών του προς το σκοπό της βέλτιστης εφαρµογής της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε χρήση Τ.Π.Ε..

3. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση διοικητικών πρά- ξεων και εγγράφων κάθε είδους µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και τρίτων, φυσικών και νοµικών προσώπων, επιτρέπεται να πραγµατοποιείται µε χρήση Τ.Π.Ε..

4. Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 εξαιρούνται ως προς τη διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από το νόµο απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων.

Αν η επιδιωκόµενη από τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή απευθυνόµενη σε τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, πράξη αφορά έγγραφα, τα οποία περιλαµβάνονται στο προηγούµενο εδάφιο, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα υποχρεούται να ενηµερώνει εγκαίρως και µε τον προσφορότερο κάθε φορά τρόπο τον ενδιαφερόµενο.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης ορίζονται τα πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές µορφής και αναγκαίων στοιχείων των ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδίδουν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

6. α) Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µεριµνούν για την ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήµατος για την αυτόµατη ηλεκτρονική ανταλλαγή και διακίνηση εγγράφων µεταξύ των φορέων του Δηµοσίου, καθώς και για την ανταλλαγή εγγράφων µε φορείς άλλων χωρών. Το κεντρικό αυτό ηλεκτρονικό σύστηµα, το οποίο παρέχεται ως υπηρεσία σε όλους τους φορείς του Δηµοσίου, αξιοποιεί για τη λειτουργία του το Ψηφιακό Οργανόγραµµα του άρθρου 16 του παρόντος. Κάθε φορέας µεριµνά για τη διαλειτουργία της υφιστάµενης υποδοµής, διαχείρισης εγγράφων ή του Σ.Η.Δ.Ε., που διαθέτει µε το κεντρικό σύστηµα, καθώς και για την απόκτηση εγκεκριµένης ψηφιακής υπογραφής από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δηµοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) ή από άλλο πιστοποιηµένο πάροχο α- ναγνωρισµένων πιστοιποιητικών.

β) Όσοι φορείς διαθέτουν Σ.Η.Δ.Ε. δύναται να συνεχίσουν την αυτοτελή λειτουργία του για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, έως ότου ολοκληρώσουν τη διασύνδεσή του µε το κεντρικό σύστηµα της ανωτέρω παραγράφου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, καθορίζονται τα κοινά πρότυπα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των Σ.Η.Δ.Ε., οι διαδικασίες, καθώς και τα σχέδια διαλειτουργίας µε το κεντρικό σύστηµα.

7. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης είναι αρµόδιο για τη διατύπωση των σχετικών προτύπων και το συντονισµό της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθµιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρµόδια για την υποστήριξη των φορέων του δηµοσίου τοµέα.

8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει για το σύνολο των Υπουργείων από την 1η Ιουλίου 2017. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η έναρξη ισχύος δύ- ναται να παραταθεί σε εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογη- µένες περιπτώσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2018. Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος για τους υπόλοιπους φορείς του Δηµοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες και ρυθµιστικές αρχές, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 31 Δεκεµβρίου 2018.

9. Με την παρέλευση των ανωτέρω ηµεροµηνιών κάθε πράξη και κάθε απόφαση που εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν εκτελούνται. 10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης ρυθµίζονται τεχνικά θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξε- ων του παρόντος άρθρου.»

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη