Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss
TrustMark

Συχνές ερωτήσεις - Γενικές Ερωτήσεις

FAQs - Γενικές Ερωτήσεις

Ναι. Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Θα εκτυπώσετε την "Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών" που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ επιλέγοντας από το μενού "Έντυπα" και Θα την συμπληρώσετε.

2. Θα συντάξετε μια εξουσιοδότηση στην οποία θα αναφέρετε ρητά ότι "εξουσιοδοτώ τον/την ....... όπως καταθέσει αντί εμού την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών και την φωτοτυπία της ταυτότητάς/διαβατηρίου μου για την έγκριση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών"

3. θα μεταβείτε, με τα δύο παραπάνω έγγραφα, και φωτοτυπία του ταυτοποιητικού εγγράφου (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης) στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο για Επικύρωση γνησίου υπογραφής.

4. Θα αποστείλετε όλα τα επικυρωμένα έγγραφα (αίτηση-εξουσιοδότηση-ταυτοποιητικό έγγραφο) με courier σε όποιον έχετε εξουσιοδοτήσει στην Ελλάδα για να τα καταθέσει στο ΚΕΠ ώστε να σας δωθεί η έγκριση έκδοσης.

5. Μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση από το ΚΕΠ ακολουθείτε τις οδηγίες στα Βήματα 4 έως και 6 της Διαδικασίας (www.aped.gov.gr => Διαδικασίες) ώστε να προετοιμάσετε τον υπολογιστή σας και να εκδώσετε τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας στο USB Token.

6. Στο έγγραφο http://www.aped.gov.gr/images/Anavathmisi_APED_23_11_2020.pdf θα βρείτε τα δύο USB Tokens που είναι συμβατά και μπορείτε να προμηθευτείτε από τις εταιρείες που θα βρείτε στη λίστα του Βήματος 1.

 

Όχι. Όταν ένας χρήστης αποκτήσει μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή μπορεί να την χρησιμοποιεί για την εκπροσώπηση όσων εταιρειών επιθυμεί. Αν δεν θέλει να φαίνεται στο ψηφιακό πιστοποιητικό το email που παραπέμπει σε μια μόνο από τις εταιρείες που εκπροσωπεί, μπορεί να δηλώσει κάποιο ουδέτερο (π.χ. gmail, yahoo, hotmail, κλπ).

 

 • ΠΠ1 – Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Ψηφιακής Υπογραφής Φυσικού Προσώπου σε ΑΔΔΥ
 • ΠΠ2 – Πιστοποιητικό Κρυπτογράφησης Φυσικού Προσώπου όχι απαραίτητα αποθηκευμένο σε ΑΔΔΥ
 • ΠΠ3 – Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Υπογραφής Φυσικού Προσώπου Χαλαρής Αποθήκευσης
 • ΠΠ4 – Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Υπογραφής με Τομεακό Αναγνωριστικό όχι απαραίτητα αποθηκευμένο σε ΑΔΔΥ
 • ΠΠ5 – Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Ψηφιακής Υπογραφής Φυσικού Προσώπου Νόμιμου Εκπροσώπου σε ΑΔΔΥ
 • ΠΠ6 – Πιστοποιητικό Κρυπτογράφησης Νόμιμου Εκπροσώπου όχι απαραίτητα αποθηκευμένο σε ΑΔΔΥ
 • ΠΠ7 – Πιστοποιητικό Υπογραφής και Κρυπτογράφησης Νομικού Προσώπου όχι απαραίτητα αποθηκευμένο σε ΑΔΔΥ

 

 

Εάν δεν σας καλύψουν οι απαντήσεις στις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά πιστοποιητικά και τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στην Υπηρεσία Υποβολής Αιτημάτων για την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού.

 

Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται με τη χρήση Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ). Ως ΑΔΔΥ ορίζεται η μικροσυσκευή (Usb Token / Smart Card + Card Reader) που πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και στην οποία εισάγονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης με ασφαλή τρόπο.

Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  είναι η μόνη ηλεκτρονική υπογραφή που επέχει θέσης ιδιόχειρης τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Δείτε αναλυτικά πως μπορείτε να διακρίνεται υπογραφές μέσω Ψηφιακών Πιστοποιητικών Σκληρής και Χαλαρής Αποθήκευσης

 

Η “Εγκεκριμένη” ηλεκτρονική υπογραφή αναγνωρίζεται ρητά ως νομικά ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τί είναι “Εγκεκριμένη” (Qualified) Ψηφιακή Υπογραφή;
Είναι μια ηλεκτρονική υπογραφή η οποία:

 • Συνδέει με μοναδικό τρόπο την υπογραφή με τον υπογράφοντα
 • Δημιουργείται με τρόπο που το πρόσωπο που υπογράφει, ελέγχει το μηχανισμό υπογραφής (γνωρίζει πότε υπογράφει)
 • Συνδέεται με το ηλεκτρονικό έγγραφο με τρόπο που οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα είναι ανιχνεύσιμη (διασφάλιση ακεραιότητας)
 • Δημιουργείται μόνο μέσω “Εγκεκριμένης” Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ)
 • Βασίζεται σε “Εγκεκριμένο” Ψηφιακό Πιστοποιητικό για ηλεκτρονική υπογραφή.

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93

Που μπορώ να δω τους εγκεκριμένους παρόχους ψηφιακών υπογραφών στην Ε.Ε.;

Λίστα με τις Εγκεκριμένες Αρχές Πιστοποίησης στην Ε.Ε. https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

Κάθε Αρχή Πιστοποίησης που είναι στην λίστα επιθεωρείται κάθε δύο χρόνια από εξωτερικό Διαπιστευμένο Φορέα Αξιολόγησης ο οποίος ελέγχει τη συμμόρφωση σε συγκεκριμένα διεθνή Πρότυπα που εφαρμόζουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης.

Στην περίπτωση υπογραφής από πάροχο εκτός Ε.Ε. μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), η οποία αποτελεί την αρμόδια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και η οποία μπορεί να σας κατευθύνει σχετικά.

Πως ελέγχω την εγκυρότητα μιας ψηφιακής υπογραφής;

Για να δείτε αν το αρχείο έχει υπογραφή που έχει χορηγηθεί από πάροχο που βρίσκεται στην λίστα με τους εγκεκριμένους παρόχους μπορείτε να το ανεβάσετε στο σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/search/file/1

Ο έλεγχος αυτός γίνεται απευθείας και από το λογισμικό Adobe Reader αρκεί να είναι πρόσφατης έκδοσης (XI ή DC). Στο λογισμικό θα πρέπει πρώτα να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις.  Στο εγχειρίδιο: "Χρήση λογισμικού Adobe Acrobat Reader (XI & DC) για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Αρχεία PDF" μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την παραμετροποίηση του λογισμικού τόσο για την επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών όσο και το πως υπογράφετε ένα έγγραφο (προσθέτοντας και χρονοσήμανση από την ΑΠΕΔ).

 1. Όταν ανοίγουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από Εγκεκριμένη Αρχή Πιστοποίησης με το λογισμικό Adobe Reader, θα πρέπει να βλέπουμε τη σήμανση Signed and all signatures are valid. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι η υπογραφή είναι έγκυρη και δεν έχει γίνει επεξεργασία του εγγράφου μετά την υπογραφή. Έπειτα, για να δούμε περισσότερες πληροφορίες κάνουμε κλικ πάνω στην υπογραφή.
 1. Επιλέγουμε Signature properties
 1. Ελέγχουμε όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται ώστε να είναι έγκυρες και να έχει γίνει η επικύρωσή τους από το λογισμικό Adobe Reader. 
 1. Ελέγχουμε τις πληροφορίες ψηφιακού πιστοποιητικού (Εμφανίζεται επιλέγοντας "Show Signer's Certificate).

 

Πρώτος Τρόπος :

Κάνετε σύνδεση στην Πύλη ΕΡΜΗΣ και μέσα από τον "ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ" επιλέγεται τη σελίδα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» μέσα από την οποία μπορείτε να δείτε την ημερομηνία έκδοσης και λήξης των ψηφιακών πιστοποιητικών επιλέγοντας "ΠΡΟΒΟΛΗ"

Δεύτερος Τρόπος :

Μέσα από το διαχειριστικό εργαλείο της ΑΔΔΥ (SAFENET Authentication Client Tools, GEMALTO Toolbox, ATHENA ID Protect, OBERTHUR AWP, κ.α.) ο χρήστης μπορεί επίσης να βλέπει τα ψηφιακά πιστοποιητικά του. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε αυτά εμφανίζεται η ημερομηνία έκδοσης και λήξης.

 

Υπενθυμίζουμε ότι :

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της Πύλης του ΕΡΜΗ μέχρι τις 19 Ιουνίου 2018, έχουν διάρκεια ισχύος 5 έτη. Από τις 20 Ιουνίου 2018, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος 3 έτη. Από τις 9 Δεκεμβρίου 2019, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος 1 έτος.

 

Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το αντίστοιχο του διαβατηρίου για τον φυσικό κόσμο. Εκδίδεται από έναν Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Αρχή Ψηφιακής Πιστοποίησης) που εγγυάται για τα στοιχεία του κατόχου του, ακριβώς όπως η αρμόδια κρατική αρχή εγγυάται για την έκδοση του διαβατηρίου.

Η κατοχή του ψηφιακού πιστοποιητικού διασφαλίζεται από την αποκλειστική κατοχή συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων (ιδιωτικό κλειδί) από το φυσικό πρόσωπο. Ο Πάροχος δημοσιεύει ψηφιακά δεδομένα σχετικά με την επαλήθευση της κατοχής του πιστοποιητικού (δημόσιο κλειδί) και εγγυάται για τα στοιχεία του φυσικού προσώπου.
Η ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργείται με βάση τα δεδομένα αποκλειστικής κατοχής (ιδιωτικό κλειδί) και τα προς υπογραφή δεδομένα και αποτελεί μια ψηφιακή "ετικέτα" η οποία επισυνάπτεται στα προς υπογραφή δεδομένα.

Σκοπός είναι:

α) η ταυτοποίηση του υπογράφοντος, δηλαδή η σύνδεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής με το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει,
β)  η εγγύηση της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων και
γ) η δέσμευση του υπογράφοντος ως προς την ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή ο υπογράφων δεν μπορεί να αρνηθεί την συμβολή του στην εν λόγω συναλλαγή.

Σε αντιδιαστολή με την ιδιόχειρη υπογραφή, το ακριβές περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπογραφής διαφοροποιείται ανάλογα με τα προς υπογραφή δεδομένα αφού προκύπτει με βάση και αυτά.

 

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη