Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (10/11/2020)

Αλλάζει η Χρονοσήμανση της ΑΠΕΔ

Για πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Κανονισμός Πιστοποίησης

 

Η προώθηση της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου μέσω εφαρμογών διαδικτύου, αλλά και μεταξύ των πολιτών/επιχειρήσεων και των Φορεών του Δημοσίου, απαιτεί τη χρήση ψηφιακών υπογραφών. Η επικρατέστερη τεχνολογία η οποία παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την εφαρμογή και χρήση των ψηφιακών υπογραφών φέρει την ονομασία Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - ΡΚΙ) και χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).

Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την εν λόγω υποδομή, δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη του Δημοσίου και τους πολίτες, με τη χρήση Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ), να υπογράφουν ψηφιακά τις μεταξύ τους ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συναλλαγές. Η ψηφιακή αυτή υπογραφή, σύμφωνα με το Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α΄/2001), επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει διαμορφώσει το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τον απαραίτητο διοικητικό μηχανισμό, ώστε αφενός να είναι καθ' όλα σύννομες οι σχετικές διαδικασίες και αφετέρου να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των δημόσιων υπηρεσιών στα σχετικά θέματα. Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού που έχει δημιουργηθεί βασίζεται σε μια ιεραρχικά κατανεμημένη δομή αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, η οργανωτική δομή και διάρθρωση του διοικητικού μηχανισμού για την υποστήριξη της λειτουργίας της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έχει ως εξής:

Tις αρμοδιότητες της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου ασκεί η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η οργανωτική δομή και διάρθρωση του διοικητικού μηχανισμού για την υποστήριξη της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού, ορίζεται ως εξής:

1. Πρωτεύσουσα Αρχή Πιστοποίησης

Ως «Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου» (ΑΠΕΔ), δηλαδή ως «Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης» (ΠΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του Άρθρου 20 του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’/15-3-2006), έτσι όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α’/23-2-2007) και εν συνεχεία από την ΥΑΠ/Φ.60/76/984 (ΦΕΚ 1162/Β'/10.04.2012), ορίστηκε η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Διάδοχη οργανωτική μονάδα της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής αποτελεί η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

aped logo 2 90 12. Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης

Ως «Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης» (ΥπΑΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται το Τμήμα Επεξεργασίας και Διαρκούς Απογραφής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Η ΥπΑΠ είναι αρμόδια για την έκδοση και την εν γένει διαχείριση των πιστοποιητικών των τελικών χρηστών, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής και σύννομης λειτουργίας της υπηρεσίας PKI.

3. Αρχή Εγγραφής

Ως «Αρχή Εγγραφής» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ο Τομέας Υλοποίησης και Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων και Συστημάτων της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ», το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Αποστολή των εν λόγω Αρχών Εγγραφής είναι η υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών πιστοποίησης, όπως αυτές ειδικότερα προβλέπονται με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232/09.06.2010 «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (ΦΕΚ 799/Β΄/09.06.2010) και ιδίως η ηλεκτρονική εγγραφή για την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών ή η έγκριση ή η απόρριψη των εγγραφών κατά την υποβολή αιτήσεων από τους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους. Οι Αρχές Εγγραφής (ΑΕ) προκειμένου για τη χορήγηση των ψηφιακών Πιστοποιητικών, είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των αιτημάτων και των εγγραφών των Τελικών Χρηστών, και για την επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητας των Τελικών Χρηστών.

4. Εντεταλμένα Γραφεία
 
Ως «Εντεταλμένα Γραφεία» (ΕΓ) της ΑΠΕΔ ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε ολόκληρη την χώρα, τα κατά τόπους περιφερειακά τμήματα του Τ.Ε.Ε. και ο Δ.Σ.Α., όπως και το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων. Τα Εντεταλμένα Γραφεία είναι αρμόδια για την παραλαβή των αιτημάτων και την ταυτοποίηση των στοιχείων φυσικών προσώπων με σκοπό την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Οι αρμοδιότητες των παραπάνω Οργανικών Μονάδων (Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης, Αρχής Εγγραφής και Εντεταλμένων Γραφείων), ασκούνται σύμφωνα όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’/15-3-2006), το άρθρο 25 του Νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α’/23-2-2007), την απόφαση ΥΑΠ/Φ.60/76/984 (ΦΕΚ 1162/Β'/10.04.2012) και τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232/09.06.2010 «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (ΦΕΚ 799/Β΄/09.06.2010).

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη